Property Pod Klimczok-iem - Meszna,Wilkowice, bié ěr sīkè - bǐ yǎ wǎ,BeskidŚląski

Gāi wùyè wèiyú shānxià Klimczok - bùxíng yuē 2 xiǎoshí. Kàojìn shānmài: Magura - bùxíng yuē 1 xiǎoshí 50 fēnzhōng, Barania Góra - Bùxíng yuē 5 xiǎoshí, Babia Góra - Diablak - Yuē 3 xiǎoshí chēchéng.

Fùjìn de jǐngdiǎn:

Chūzū qūyù.

Gāi jiànzhú yǒu yīgè guǎngfàn dì dìxiàshì/dìxià, zǒuláng hé yī lóu. Gèng duō xìnxī jíjiāng tuīchū.